Nikos Alexiou

 

Nikos Alexiou
Bamboo Pavilion I, 2003
Bamboo, linen, stones, varying dimensions
Photo: Panos Kokkinias

 

 

Nikos Alexiou
Holy Monastery of Iviron, 2003-2004
Cut paper, 2,38m x 9,80m
Installation for the European Patent Office Munich, 2004
Photo: Panos Kokkinias

 

 

 

web site created by Christos Prossylis on June 2004